زمان گذشته کامل استمراری

فاعل +had+been+فعل+ing+ادامه جمله

این زمان نشان می دهد که کاری در گذشته قبل از زمان گذشته دیگری شروع شده و تا آن زمان ادامه داشته است.

 • They had been talkingfor over an hour before Tony arrived.

قبل از اینکه تونی برسه، یک ساعتی بود که آنها مشغول صحبت کردن بودند.

 • She had been workingat that company for three years when it went out of business.
 • How long hadyou been waiting to get on the bus?
 • Mike wanted to sit down because he had been standingall day at work.

مایک می خواست بشینه چون سر کار تمام طول روز سرپا ایستاده بود. ( دقت کنید برای ترجمه این زمان بیشتر اوقات از “مشغول” یا “داشت” ( داشت می خورد، مشغول نوشتن بود) اما گاهی برای روانی ترجمه به صورتهای دیگه هم این “تداوم کار در گذشته” رو بیان می کنیم. مثل این مورد)

 • James had been teachingat the university for more than a year before he left for Asia.
 • A: How long hadyou been studying Turkish before you moved to Ankara?
  B: I had not been studying Turkish very long.
 • Jason was tired because he had been jogging.
 • Sam gained weight because he had been overeating.
 • Betty failed the final test because she had not been attending

طرز شناختن گذشته کامل استمراری

عیناً مانند ماضی بعید است با این تفاوت که افعال در حالت استمراری می باشند و گاهی زمان انجام کار نیز ذکر می شود.

She had been teaching for a year before she went to Tehran.

طرز ساختن گذشته کامل استمراری

این زمان را به کمک ماضی بعید فعل بودن (had been) همراه با شکلing (استمراری) هر فعلی ساخته می شود .

 

I had been working.

طرز منفی و سوالی کردن گذشته کامل استمراری

عیناً مانند ماضی بعید منفی و سوالی می شود.

یعنی، برای سوالی کردن فعل کمکی had را به ابتدای جمله می آوریم و برای منفی کردن کلمه not را بعد از فعل کمکی had قرار می دهیم.

 

 

 • Had I been working?

آیا من داشتم کار می کردم؟

 • Had you been sleeping?
 • Had she been reading?
 • Had he been watching TV?
 • Had it been raining?
 • Had we been drinking?
 • Had they been eating?
 • Where had I been working?

من کجا مشغول کار بودم؟

 • How long had you been sleeping?
 • What had she been reading?
 • How long had he been watching TV?
 • How long had it been raining?
 • What had we been drinking?
 • Why had they been eating?
 • I had not been trying (I hadn’t been..)

من امتحان نمی کردم.

 • You had not been working (you hadn’t been..)

تو مشغول کار نبودی.

 • She had not been crying (she hadn’t been..)
 • He had not been shopping (he hadn’t been..)
 • It had not been snowing (it hadn’t been..)
 • We had not been reading (we hadn’t been..)
 • They had not been running (they hadn’t been..)